Be Safe. Be Well. Be Scott.

Ve společnosti Scott jsou lidé jádrem našeho podnikání. Zavazujeme se vytvářet kulturu, ve které je bezpečnost a pohoda při práci prvořadá ve všem, co děláme. Podporujeme pozitivní pracovní prostředí, které je bezpečné a kde se našim lidem daří, kde cítí, že o ně pečujeme a starají se jeden o druhého.

Safety W Ellbeing hero 2060x1320

Ve společnosti Scott máme dobře zavedené systémy a procesy řízení bezpečnosti a pohody při práci, které aktivně fungují na pracovišti a mají plnou podporu vrcholového vedení. Naše procesy a dokumenty jsou pravidelně kontrolovány a auditovány v rámci programu neustálého zlepšování.

Zajištění bezpečnosti a pozitivních pracovních podmínek bereme vážně a na každém pracovišti proto máme specializované koordinátory bezpečnosti a pohody při práci, kteří mají plnou podporu a jsou řádně informováni o změnách v legislativě a zákonech.

Máme interní školicí program založený na kompetencích, který využívá jak vlastní odborné znalosti, tak externí certifikované školitele, abychom zajistili, že budou naši zaměstnanci pracovat na dílně i v provozech zákazníků bezpečně.

Dodavatelé a poskytovatelé služeb

Všichni dodavatelé na místě musí před zahájením prací na jakémkoli pracovišti Scott vyplnit "Formulář požadavků a informací o bezpečnosti a pohodě při práci pro dodavatele" a poskytnout požadované informace. Po příjezdu na pracoviště budete seznámeni s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budete zařazeni na seznam schválených dodavatelů a budete podléhat každoročnímu hodnocení, aby se takto identifikovala, eliminovala nebo minimalizovala případná nebezpečí a rizika.

Níže si můžete stáhnout naše požadavky a informace o bezpečnosti a pohodě při práci pro dodavatele a poskytovatele služeb:

Pro více informací navštivte:

Vznesení připomínky ohledně bezpečnosti a pohody při práci

Pokud se obáváte, že na pracovišti dochází k nebezpečné nebo zdraví škodlivé situaci, neprodleně kontaktujte pracovníky oddělení bezpečnosti a pohody při práci společnosti Scott, vedoucího pracovníka nebo manažera projektu.

Vznést obavu