Privacybeleidsverklaring

De ondernemingen van Scott zetten zich in om uw privacy te beschermen.

Tijdens uw contact met Scott kunt u uw persoonsgegevens met ons delen zodat wij u kunnen herkennen als individu (bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer). Dit zijn uw ‘persoonsgegevens’

Deze privacybeleidsverklaring is van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens die wij verzamelen zodat we u onze producten en diensten kunnen leveren. Door deze site te gebruiken of via onze diensten uw persoonsgegevens bekend te maken accepteert u de procedures die beschreven worden in deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Scott verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze producten en diensten. De gegevens worden verstrekt door particulieren (hierna de ‘betrokkene’ genoemd) bij het contact om een product aan te kopen, het nakomen van de garantie, het waarborgen van de bedrijfs- en marketingcommunicatie en het werven van nieuwe collega’s.

Persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op een rechtmatige, passende en transparante wijze verwerkt voor een specifiek en expliciet doel. De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot wat noodzakelijk is en de opslagperiode van persoonsgegevens is beperkt tot de tijd die nodig is voor de verwerking. Persoonsgegevens zullen afdoende worden beschermd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

Scott verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van contractuele relaties;
 • klantenrelatiebeheer;
 • informatieverstrekking over veranderingen in onze diensten en producten;
 • interne bedrijfsvoering;
 • naleving van wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens, die met toestemming of op een geautomatiseerde wijze worden verstrekt, zullen worden opgeslagen en verwerkt in de database van Scott.

Aan het einde van deze verklaring vindt u de gegevens van de beheerders met wie de verwerkte persoonsgegevens worden gedeeld. Binnen holdingvennootschappen wordt informatie transparant overgedragen.

I) De verwerking van logbestanden

In het kader van de toegang tot zijn website verwerkt Scott logbestanden over de toegang tot deze webpagina’s, om zijn gerechtvaardigde belangen in het waarborgen van de bescherming van de webpagina’s en de verbetering van de werking ervan te beschermen.

Vervolgens worden de logbestanden verwerkt zonder toestemming van de bezoeker van de webpagina en worden ze bewaard gedurende 1 maand na het bezoek aan de website.

De verwerking van deze logbestanden wordt uitgevoerd door Scott zelf of wordt toevertrouwd aan een derde, met name om het even welke andere onderneming van de Scott-groep; Scott verwerkt logbestanden met de volgende gegevens, die (al dan niet) persoonsgegevens van de websitebezoeker kunnen omvatten:

 • de webpagina vanwaar een bezoeker de website van Scott bezocht;
 • het IP-adres;
 • datum en uur van toegang;
 • eventuele query’s van de bezoeker;
 • HTTP-antwoordcode;
 • doorgezonden gegevensgroepen;
 • informatie over de browser en het besturingssysteem van de computer van de websitebezoeker.

II) Gebruik van cookiebestanden en websiteanalyse

Andere gegevens worden automatisch verzameld via cookiebestanden en andere systemen of applicaties voor het verzamelen van informatie. Scott maakt gebruik van technische, functionele, analytische en trackingcookies. Een cookiebestand is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen bij uw eerste bezoek aan de website. Onze ‘cookies’ zijn noodzakelijk voor de technische werking en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Ze maken een goede werking van de website mogelijk en onthouden bijvoorbeeld de instellingen ervan. Ze stellen u in staat uw webpagina’s te optimaliseren. U kunt tracking via cookies weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Ook alle eerder opgeslagen gegevens kunnen worden verwijderd van uw internetbrowser.

Google Analytics en Google Ads

Om de webpagina’s waarop cookiebestanden worden gebruikt te analyseren gebruikt Scott de service Google Analytics, ontwikkeld en geëxploiteerd door Google Inc., met maatschappelijke zetel te Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’).

Analyse met behulp van de Google Analytics-service houdt in dat de door de cookiebestanden gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt verzameld en doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar op passende wijze wordt geanalyseerd. Ten gevolge van de anonimisering van IP-adressen die ingesteld is op de website van Scott verkort Google IP-adressen de gegevens in één van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte voordat ze doorgezonden worden naar een server van Google in de VS. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgezonden naar een server van Google in de VS en pas dan ingekort (geanonimiseerd).

De doorgezonden gegevens, met inbegrip van de verkorte IP-adressen, worden door Google niet gecombineerd met andere gegevens. De verklaring van Google inzake de bescherming persoonsgegevens is hier beschikbaar.

De websitebezoeker kan het verzamelen en analyseren van cookies via Google Analytics voorkomen door de browserinstellingen op de juiste manier aan te passen.

In het kader van de Google Analytics-service gebruikt Scott ook aanverwante reclamefuncties die door Google worden voorzien, zoals het bekijken van rapporten in het advertentienetwerk van Google, uitgebreide rapportage van anonieme demografische gegevens (bv. leeftijd, geslacht, interesses) of weergave van advertenties in het inhoudsnetwerk op basis van bekeken producten (zogenaamde remarketing), met inbegrip van de service Google Ads die wordt gebruikt om advertenties te personaliseren en het richten van advertenties en remarketing te verbeteren. Zo kan Scott bezoekers aan zijn website vervolgens advertentie-inhoud aanbieden die voor hen zo interessant mogelijk is.

Bezoekers aan de webpagina van Scott kunnen de personalisatie van reclame uitschakelen of wijzigen via hun Google-account.

III) Verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van een nieuwsbrief

Indien de bezoeker aan de webpagina’s erin geïnteresseerd is om een nieuwsbrief en andere promotionele communicatie te ontvangen, verwerkt Scott voor deze doeleinden, op basis van een toestemming, de door deze bezoeker verstrekte persoonsgegevens in minimale mate, als e-mailadres. Als bezoekers van Scott ook hun identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum) verstrekken, verwerkt Scott ook deze gegevens voor deze doeleinden. De inhoud van de nieuwsbrief en andere promotionele communicatie kan worden gepersonaliseerd op basis van de gegevens en andere informatie die wordt verstrekt om de inhoud te personaliseren, die Scott afleidt uit het gedrag van de bezoeker op de website of via de nieuwsbrief.

Scott verwerkt de persoonsgegevens van de bezoeker pas nadat de bezoeker zijn/haar gegevens heeft ingevuld op het formulier voor de verzending van een nieuwsbrief en andere promotionele communicatie.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment waarop de verleende toestemming wordt ingetrokken. Scott verwerkt persoonsgegevens zelf of vertrouwt deze verwerking toe aan een derde, met name om het even welke andere onderneming van de Scott-groep, waarvan het lid is.

Toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de doorgifte aan bepaalde vennootschappen van Scott Group en bijgevolg ook binnen het EU-kader) is volledig optioneel en kan te allen tijde worden ingetrokken, zowel door een schriftelijke kennisgeving inzake de intrekking van toestemming te verzenden naar het adres van de maatschappelijke zetel van Scott (zie boven) als door te klikken op deze link: afmeldingslink. De verleende toestemming kan worden ingetrokken door te klikken op de link “Uitschrijven op nieuwsbrief Scott” in de ontvangen nieuwsbrief of in een advertentie. Zonder toestemmingsverlening is het voor Scott onmogelijk om advertenties te verzenden.

IV) Gebruik van sociale plug-ins

De bedrijfswebsite van Scott bevat ook sociale plug-ins van derden, websites via welke bezoekers content kunnen delen met hun vrienden en andere contactpersonen. Dit zijn:

 • een Facebook-plug-in, onderhouden door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • een YouTube-plug-in, onderhouden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA USA, dochteronderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • een LinkedIn-plug-in, onderhouden door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, 94085 Sunnyvale, CA, USA;
 • een Twitter plug-in, onderhouden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103 San Francisco, CA, USA.

Let erop dat deze sociale plug-ins niet onderhouden worden door Scott, dat dus niet verantwoordelijk is voor welke verwerking dan ook van persoonsgegevens door voornoemde beheerders van deze plug-ins of webpagina’s waarnaar ze verwijzen, noch voor hun functionaliteit of eventuele schade die ze kunnen veroorzaken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Scott zal slechts persoonsgegevens verstrekken aan de verwerkers of gelieerde ondernemingen indien dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren, om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen of indien rechtmatige belangen van de onderneming dit vereisen en het tegelijk verenigbaar is met het doel van de verwerking. Uw persoonsgegevens zullen op een transparante manier worden behandeld.

Bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken hebben een overeenkomst met ons afgesloten of wij beschikken over andere instrumenten voor gegevensbescherming om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

Als u uw gegevens wenst te raadplegen, aan te passen, te corrigeren, door te geven, te beperken of te verwijderen, kunt u kosteloos een e-mail verzenden naar het adres [email protected],

mits u een geldig identificatiebewijs van de betrokkene verstrekt. Op deze wijze kunt u ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens of om de communicatie te beëindigen. De gegevens zullen worden aangepast of verwijderd in overeenstemming met de geldende verwerkingsvoorwaarden en in overeenstemming met onze technische mogelijkheden. Uw verzoek zal zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn worden verwerkt. Aan uw verzoek zal alleen worden voldaan in het geval dat er geen andere rechtsgronden of belangen van de onderneming zijn om de gegevens te verwerken, bijvoorbeeld het nakomen van wettelijke verplichtingen. Mochten wij kennis nemen van gegevenslekken die uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens in het gedrang zouden brengen en als er een groot risico bestaat voor de rechten en vrijheden van particuliere entiteiten, dan zal zowel de betrokkene als de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gebracht.

Scott neemt de bescherming van uw persoonsgegevens au sérieux en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u meent dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd worden of dat er tekenen van oneigenlijk gebruik zijn, neem dan contact met ons op via [email protected].

Algemene bepalingen

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens kan periodiek worden gewijzigd. De wijzigingen treden automatisch in werking bij de publicatie.

Op de verwerking van persoonsgegevens op onze website is de wetgeving van de Europese Unie van toepassing, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘verordening’). Mocht een van de voorgaande bepalingen nietig worden verklaard wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, dan wordt die vervangen door een bepaling die het fundamentele doel van de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Beheerder van persoonsgegevens

De volgende bedrijven zijn de beheerders van persoonsgegevens die verwerkt worden krachtens deze privacyverklaring:

Scott Automation a.s.

Adres: Úlehlova 36/49, 691 45 Podivín, Tsjechië
Btw-nummer: CZ26291231
Ondernemingsnummer: 26291231
Ingeschreven in het handelsregister van Brno, document nummer B 3766

Scott Automation nv

Adres: Nieuwenhovestraat 18, 8540 Deerlijk, België
Btw: BE 0895.041.467
Ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk

Scott Automation sas

Adres: Parc technologique de Soye, Allée Copernic, 56270 Ploemeur, Frankrijk
Btw-nummer: FR 70 529 314 437
Ingeschreven in het RCS Lorient 529 314 437

Scott Automation Ltd

Adres: 3 Waterfront Business Park, DY5 1LX Brierley Hill, Verenigd Koninkrijk
Btw-nummer: 0918581

Scott Technology GmbH

Adres: Derdinger Straße 20, D-75057 Kürnbach, Duitsland

Scott Technology Ltd

Adres: 10 Maces Road, PO Box 19667, Christchurch 8241, Nieuw-Zeeland

Binnen de ondernemingen van Scott Europa is een AVG-manager belast met het beheer van persoonsgegevens, met wie de betrokkenen contact kunnen opnemen indien ze vragen of klachten hebben of om hun rechten uit te oefenen, via een e-mailadres dat specifiek daarvoor bestemd is [email protected]

Deze privacyverklaring is geldig en van kracht vanaf 25.05.2018.