Disclaimer

Welkom op onze website.

Als u deze website verder doorbladert en gebruikt, gaat u ermee akkoord te voldoen en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid en onze aanduiding van auteursrecht de relatie van Scott Technology NZ Limited met u beheersen wat deze website betreft.

Gebruik deze website niet en download er geen content van als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Gebruiksvoorwaarden

Onder “Scott”, “ons”, “onze”, “wij” of “we” wordt Scott Technology NZ Limited verstaan, de eigenaar van deze website met als maatschappelijke zetel Scott Technology NZ Limited, Private Bag 1960, Dunedin, Nieuw-Zeeland. Onder “u” wordt de gebruiker of bezoeker van onze website verstaan.

Op het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

 • Alle content op deze website dient uitsluitend te uwer algemene informatie en voor uw algemeen gebruik.
 • Alle content op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Noch Scott, noch welke derde partij dan ook biedt enige (expliciete of impliciete) garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website te vinden zijn of aangeboden worden voor welk doel dan ook. U erkent dat deze informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en Scott sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten uit voor zover dit in de ruimste zin wettelijk is toegestaan.
 • U gebruikt informatie of materiaal op deze website volledig op eigen risico, waarvoor Scott niet aansprakelijk is. U erkent dat de content op deze website is uitsluitend ter algemene informatie dient en dat er voor geen enkel specifiek doel op mag worden vertrouwd. U bent er zelf verantwoordelijk voor om erop toe te zien dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke vereisten voldoen.
 • Scott garandeert niet dat de functies van deze website ononderbroken en foutloos zullen werken, dat gebreken zullen worden verholpen of dat deze website of de server die hem host geen virussen of andere schadelijke elementen bevat.
 • Scott wijst met betrekking tot deze website, de inhoud en uw gebruik daarvan alle expliciete of impliciete garanties af voor zover dit in de ruimste zin wettelijk is toegestaan.
 • Voor zover dit in de ruimste zin wettelijk is toegestaan, sluiten Scott en zijn bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei verliezen, schuldenlast, vorderingen, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot proceskosten en verweer- of afwikkelingskosten) of welke schade dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de content op deze website of uw gebruik van de content, of het nu om reële, vermeende of gevolgschade, dan wel om schadevergoeding als straf gaat.
 • Indien Scott om welke reden dan ook jegens u of welke andere persoon dan ook aansprakelijkheid draagt die voortvloeit uit het gebruik van deze website, dan overschrijdt de totale aansprakelijkheid van Scott jegens u voor alle schade, verliezen, onkosten en vorderingen (hetzij contractueel, op grond van een onrechtmatige daad of anderszins) in geen geval het eventuele bedrag dat door u betaald is om toegang te verkrijgen tot deze website.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan Scott. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het voorkomen, de vorm en de grafische vormgeving. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met de aanduiding van auteursrecht, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.
 • Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en niet het eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Scott, worden op de website vermeld.
 • Onbevoegd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.
 • Periodiek kan deze website ook links naar andere websites omvatten. Deze links worden voorzien voor uw gemak en om meer informatie te verstrekken. Ze houden niet in dat Scott de website(s) goedkeurt. Scott draagt geen verantwoordelijkheid voor de aard, inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website(s). Noch Scott, noch om het even welke derde die op deze website wordt vermeld is aansprakelijk voor enigerlei verliezen, schuldenlast, vorderingen, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot proceskosten en verweer- of afwikkelingskosten) of welke schade dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de informatie op een websitelink die eigendom is van of beheerd wordt door een derde, of het nu om reële, vermeende of gevolgschade, dan wel om schadevergoeding als straf gaat.
 • Deze website en uw gebruik ervan worden beheerst door de wetgeving van Nieuw-Zeeland.

Aanduiding van auteursrecht

Het auteursrecht op deze website en de inhoud ervan berust bij Scott Technology NZ Limited.

© Scott Technology NZ Limited 2017. Alle rechten voorbehouden.

Eventuele herverdeling of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden, behalve de volgende:

 • U kunt uittreksels uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, voor gebruik door aandeelhouders of voor niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden naar een lokale vaste schijf.
 • U mag de inhoud kopiëren voor persoonlijk gebruik door individuele derden, maar alleen als u de website vermeldt als bron van het materiaal.
 • Tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u de inhoud niet verspreiden of anderszins bedrijfsmatig exploiteren . Evenmin mag u ze doorzenden naar of opslaan op een andere website of in een andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.